Under termin 5 läser studenterna på Juristprogrammet i Uppsala skatterätt tillsammans med associationsrätt, företagsekonomi och redovisning, se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kpid=31467&type=1

 

Skatterättens mål och omfattning
Efter genomgången kurs är målet att studenterna skall ha uppnått förmåga
- att identifiera och tillämpa skatterättens rättskällor och metoder för att lösa juridiska problem,
- att förstå och kunna diskutera skatternas plats i och betydelse för samhällsekonomin och grunderna i svensk skattepolitik,
- att förstå hur skatterätten samspelar med och påverkar val hos fysiska och juridiska personer, till exempel när det gäller att välja hur verksamhet skall bedrivas eller om och när affärer skall genomföras, samt
- att förstå den aktuella rättsdogmatiska och rättsvetenskapliga diskussionen om skatterätt.

Ämnet skatterätt omfattar
- skatterättens principer, normer och metoder,
- uppbyggnaden av den viktigaste inkomstskatteförfattningen, (inkomstskattelagen),
- terminologin i inkomstskatteförfattningarna,
- metoden att beskatta inkomster för både fysiska och juridiska personer,
- skillnaden i beskattning av olika typer av inkomster,
- grundläggande mervärdesskatterätt,
- skatterättsliga effekter vid organisatoriska förändringar i bolagsstrukturen,
- de viktigaste skatterättsliga resultatregleringsmöjligheterna,
- internationell skatterätt och gränserna för den svenska beskattningsmakten, samt
- skatternas plats i och betydelse för samhällsekonomin och grunderna i svensk skattepolitik.

 

Middag med Skatterättsligt Forum (tidigare kursafton)

I mitten av termin 5 arrangerar Skatterättsligt Forum en middag för studenterna på terminen i syfte att informera om de fördjupningskurser som Uppsala universitet erbjuder i skatterätt samt att informera om de karriärmöjligheter som finns på området. Ett antal representanter från de arbetsplatser som stödjer Centrum för Skatterätt är inbjudna för att berätta om sin karriär och vilka möjligheter som finns. Middagen är även ett tillfälle för studenterna att umgås och mingla med representanter på plats från yrkeslivet och brukar vara ett mycket uppskattat inslag för studenterna under terminen.