Höstterminen 2016

Direkt skatt

 
7 september
 
Utgifter för Corporate Social Responsibility avdragsgilla som driftskostnader?

CSR har ökat i betydelse också på skatteområdet. På detta seminarium uppmärksammas frågan om utgifter för Corporate Social Responsibility kan/bör vara avdragsgilla som driftskostnader.

Inledare: Professor Roger Persson Österman, Stockholms universitet

Kommentatorer: Thomas Andersson och Jonas Mauritzson, Deloitte och Jan Bjuvberg, Uppsala universitet

 
12 oktober
 
Röster om OECD:s normgivning                       OBS! Förlängt seminarium 12.00 – 14.00

OECD och dess arbete på skatteområdet, inte minst avseende BEPS, har fått ökat genomslag och betydelse för svensk del. Ibland åberopas material från OECD utan att det står riktigt klart vilken betydelse som vi kan tillmäta sådant material. På detta seminarium behandlas frågan om rättskällevärdet av OECD:s material på skatteområdet.

Efter en kortare inledning av Bertil Wiman kommer frågan att behandlas ur olika synvinklar.

OECD:s modellavtal: Jérôme Monsenego, Uppsala universitet

OECD Transfer Pricing Guidelines: Jari Burmeister, Skeppsbron Skatt

Övrigt OECD-material: Johan Rick, KPMG

 
23 november
 
Utredningen om 3:12-reglerna                             OBS! Förlängt seminarium 12.00 – 14.00

Den 1 november kommer betänkandet med förslag om nya s.k. 3:12-regler. På detta seminarium kommer förslagen att presenteras och analyseras.

Inledare: Hans Peter Larsson, PwC

Panel: Johan Fall, Svenskt Näringsliv, Annika Fritsch, Företagarna och Urban Rydin, Lantbrukarnas Riksförbund


Indirekt skatt

 
14 september
 
Bostäder och moms
 
Under senare tid har frågan om moms på asylboenden varit omdiskuterad. På detta seminarium diskuterar vi frågan om var gränsen går mellan exempelvis vanligt vanligt
hyresboende, omsorgsboende, asylboende och hotellboende?

Inledare: Emil Virhammar, Svalner

Kommentatorer: Ulf Nilsson, doktorand på Stockholms universitet och Christian Merseburg, EY 

 
17 november
 
FAT, FTT eller VAT för banksektorn?
 
Bankbeskattning har under ett flertal år varit en omdiskuterad fråga och den av regeringen tillsatta utredningen om en skatt på finanssektorn (dir. 2015:51) ska lägga sitt betänkande 1 november. På seminariet behandlas förslagen i betänkandet och dess tänkbara effekter.
 
Inledare: Ulrika Hansson, Svenska Bankföreningen
 
Kommentatorer: Ulf Trogen, Klarna (TBC), Pontus Fornell, KPMG och Henrik von Sydow, Carnegie Privatbank
 
 

7 december

Höstens uppsamlingsheat!

Vi tar upp något av det som hänt på området för indirekt skatt under hösten.